Mitä COMPASS-kompetenssikartta kertoo?

”COMPASS-kompetenssikartta” jakautuu neljään kompetenssialueeseen, jotka kuvastavat ulkomaanharjoittelun erilaisia toiminta-alueita:

Vieraan kielen taito

Ammatilliset kyvyt

Kyky kommunikoida ja tehdä itsensä ymmärretyksi kohdemaassa

Kyky vuorovaikutukselliseen työmenetelmien, tapjen, koneiden, työkalujen käyttöön erilaisessa kulttuurisessa ympäristössä

Kuullun ymmärtäminen

Puhuminen

Keskustelutaidot

Matemaattis-tieteelliset taidot

Mediataidot

Tekniset taidot

Sosiaaliset taidot

Henkilökohtaiset taidot

Kyky tulla toimeen ja kommunikoida kulttuurisesti erilaisessa ympäristössä

Kyky oma elämän järjestämiseen ja elämänhallintaan kulttuurisesti erilaisessa ympäristössä

Sopeutumiskyky

Ryhmätyökyky

Arviointi- ja toteuttamiskyky

Ongelmanratkaisukyky

Aloitteellisuus / Suunnittelukyky

Itsearviointi, ympäristön havainnointi

Jotta kykyjen erotteleva kuvailu olisi helpompaa, on ”COMPASS-kompetenssikartassa” vaakasuoraan 6 taitotasoa. Ne nojautuvat sisällöllisesti EQR:n (The European Qualifications Framework) taitotasoihin ja heijastelevat nousevalla taitokuvauksella kykyä itsenäiseen, päämääräorientoituneeseen ja vastuulliseen tehtävän- ja ongelmanratkaisuun.

EQR-kompetenssimääritelmä

COMPASS-taitotaso

Kohderyhmä

Työskentely tai oppiminen suoran ohjauksen alaisena etukäteen järjestetyssä ympäristössä.

1

Ammattikoulutuksessa olevat (ensimmäistä ammattia varten)

Työskentely tai oppiminen ohjauksen alaisena tietyn määrän itsenäisyyttä osoittaen.

2

Ammattikoulutuksessa olevat (ensimmäistä ammattia varten)

Vastuunotto työ- tai oppimistehtävien suorittamisesta. Ongelmanratkaisussa kyky oman toiminnan sopeuttamiseen ympäristön oloihin.

3

Ammattikoulutuksessa olevat (ensimmäistä ammattia varten)
Työmarkkinoilla olevat

Itsenäinen aloitekyky toimintaparametrien puitteissa sellaisien työ- ja oppimisympäristöjen kohdalla, jotka ovat periaatteessa tuttuja, mutta voivat muuttua. Muiden henkilöiden tavanomaisen työn valvominen, jolloin otetaan tietynasteinen vastuu työ- ja opppimistoimintojen arvioinnista ja parannuksista.

4

Työmarkkinoilla olevat

Ohjaaminen ja valvominen työ- ja oppimisympäristöissä, joissa esiintyy ennakoimattomia muutoksia. Oman ja muiden suoritusten tarkastaminen ja kehittäminen.

5

Ammattihenkilökunta ja opettajakunta ammatilllisessa koulutuksessa ja jatkokoulutuksessa

Monimutkaisten ammatillisten ja työhön liittyvien tehtävien tai projektien johtaminen ja päätösvastuun ottaminen ennakoimattomissa työ- ja oppimisympäristöissä. Vastuunotto yksittäisten ihmisten ja ryhmien ammatillisesta kehityksestä.

6

Ammattihenkilökunta ja opettajakunta ammatilllisessa koulutuksessa ja jatkokoulutuksessa

”COMPASS-kompetenssikartta” sisältää yhteensä 72 kompetenssien tunnusmerkkinä toimivaa ”osaamistasokuvausta”. Kuvaukset on tietoisesti laadittu yleisiksi ja väljiksi, jotta niitä voi käyttää mahdollisimman monilla ammattialoilla ja erityyppisissä vaihto-ohjelmissa.

Kompetenssikuvausten puitteissa on kuitenkin mahdollista vaihdella ”osaamistasokuvauksien” määrää ja konkretisoida niitä ammattialaan liittyen, jotta vaihto-ohjelmaan osallistujien kompetenssiprofiilitiedot voidaan suunnata ammatillisiin sisältöihin ja vaihto-ohjelman tai koulutuksen tavoitteisiin.

Vaikka ”COMPASS-kompetenssikartta” nojautuu konseptionaalisesti ”elinikäisen oppimisen ydinkompetensseihin” ja EQR:n (The European Qualifications Framework) taitotasoihin, ei sen tarkoituksena ole toimia yleisenä määrittelyjen antajana. Ennen kaikkea antaa käytetty systematiikka suuntaa-antavat raamit, joiden avulla oppimissuoritukset voidaan kompetenssiperusteisesti järjestää ja tehdä ne vaihto-ohjelmaan osallistujille näkyväksi ja havainnolliseksi. Kyse on ennen kaikkea henkilökohtaisesti hankitun, ammatillisesti käytettävissä olevan interkulttuurisen kompetenssin ja ulkomailta hankitun ammatillisten kykyjen lisääntymisen välisen keskinäisen yhteyden esittämisestä.

”COMPASS-kompetenssikartan” lisäarvona on, että ”osaamistasokuvausten” avulla tapahtuva oppimistavoitteiden kompetenssperusteineinen sanallinen muotoilu helpottaa määrittelemään, mitä kompetenssialueita on erityisesti tuettava – samalla mahdollistuu vastaavien alueiden kompetenssin lisääntymisen näkyväksi tekeminen ja dokumentointi.

Pystytäänkö ulkomaanharjoittelun oppimissuoritukset hyväksilukemaan tutkinnon puitteissa, täytyy ottaa puheeksi lähettävän ja vastaanottavan yksikön välillä vaihto-ohjelman oppimistavoitteista ja sisälllöistä sovittaessa.

ARBEIT UND LEBEN SYDDANSK ERHVERVSSKOLE Omnia Vocational College European Institute of Social Services Kaunas College 3s research laboratory Zwi?zek Zak?adów Doskonalenia Zawodowego Gerencia Andaluza de Promoción Comunitaria