Kaip taikyti „COMPASS“ kompetencijos žem?lap??

„COMPASS“ kompetencijos žem?lapis suskirstytas ? keturias sritis, atitinkan?ias skirtingas praktikos užsienyje veiklos sferas:

Užsienio kalb? žinios

Profesiniai geb?jimai

Geb?jimas bendrauti ir orientuotis užsienio šalyje

Geb?jimas interaktyviai taikyti darbo proced?ras, metodus, ?rang? ir ?rankius kitos kult?ros aplinkoje

Kalb?jimo supratimas

Kalb?jimas

Dialogo vedimas

Matematin?-mokslin? kompetencija

Informacin? kompetencija

Technin? kompetencija

Socialin? kompetencija

Asmenin? kompetencija

Geb?jimas orientuotis ir bendrauti kitos kult?ros šalyje

Geb?jimas kurti savo gyvenam?j? aplink? kitos kult?ros šalyje

Geb?jimas integruotis

Geb?jimas veikti komandoje

Geb?jimas priimti sprendimus ir kurti

Geb?jimas spr?sti problemas

Iniciatyvumas ir geb?jimas planuoti

Geb?jimas ?vertinti save ir kitus

Siekiant palengvinti kompetencijos ?vertinim?, „COMPASS“ kompetencijos žem?lapis horizontaliai suskirstytas ? šešis lygmenis. Galite orientuotis pagal Europos kvalifikacij? s?rang?(EKS) ir kylan?iai apib?dinti geb?jimus savarankiškai, tikslingai ir atsakingai spr?sti užduotis bei problemas:

EKS kompetencijos apibr?žimas

„COMPASS“ lygmuo

Tikslin? grup?

Geb?jimas dirbti arba mokytis strukt?rizuotame kontekste, tiesiogiai priži?rint kitam asmeniui.

1

Pirmojo profesinio išsilavinimo siekiantys asmenys (IVT)

Geb?jimas dirbti arba mokytis priži?rint kitam asmeniui, su tam tikru savarankiškumu.

2

Pirmojo profesinio išsilavinimo siekiantys asmenys (IVT)

Geb?jimas imtis atsakomyb?s už darbo arba mokymosi užduo?i? atlikim?. Geb?jimas sprendžiant problemas pritaikyti savo elges? atsižvelgiant ? aplinkybes.

3

Pirmojo profesinio išsilavinimo siekiantys asmenys (IVT)
Darbo rinkoje dalyvaujantys asmenys (PLM)

Geb?jimas dirbti savarankiškai, vadovaujantis dažniausiai nusp?jamos, ta?iau kintan?ios darbo arba mokymosi aplinkos gair?mis. Geb?jimas priži?r?ti ?prast? kit? darb?, imtis dalin?s atsakomyb?s už darbo arba mokymosi veiklos vertinim? ir gerinim?.

4

Darbo rinkoje dalyvaujantys asmenys (PLM)

Geb?jimas vadovauti kitiems ir priži?r?ti j? veikl? darbo arba mokymosi aplinkoje, kuriai b?dingi nenusp?jami poky?iai.
Geb?jimas analizuoti ir tobulinti savo ir kit? veikl?.

5

Profesinio mokymo ir kvalifikacijos k?limo ?staig? specialistai ir d?stytojai (VET-pro)

Geb?jimas vykdyti sud?ting? technin? arba profesin? veikl? arba projektus, imantis atsakomyb?s už sprendim? pri?mim? nenusp?jamoje darbo arba mokymosi aplinkoje.
Geb?jimas imtis atsakomyb?s už asmen? ir grupi? profesin? tobul?jim?.

6

Profesinio mokymo ir kvalifikacijos k?limo ?staig? specialistai ir d?stytojai (VET-pro)

Iš viso „COMPASS“ kompetencijos žem?lapyje yra 72 kompetencijos ?vertinimo variantai. Jie s?moningai suformuluoti pakankamai abstrak?iai, kad juos b?t? galima pritaikyti kuo ?vairesn?ms profesin?ms sritims ir skirting? r?ši? mobilumo projektams.

Visgi, ?vertinant konkre?i? kompetencij?, galima keisti geb?jim? ?vertinimo variantus ir juos sukonkretinti atsižvelgiant ? profesin? srit? ir pritaikant mobilumo projekto dalyvio kompetencijos profilio duomenis prie mokymosi turinio bei tiksl? ir konkretaus mobilumo projekto ar mokymo programos.

Nors yra atsižvelgiama ? mokymosi vis? gyvenim? esmines kompetencijas ir vadovaujamasi Europos kvalifikacij? s?rangos lygmenimis, „COMPASS“ kompetencijos žem?lapiais nesiekiama pateikti bendr?j? ?vertinimo pagrind?. Ši sistema vis? pirma yra orientyras, leidžiantis mokymosi pasiekimus klasifikuoti pagal kompetencijos sritis ir aiškiai bei logiškai pavaizduoti juos mobilumo projekto dalyviui. Svarbiausia yra parodyti tarpusavio ryš? tarp asmeniškai ?gytos su profesija susijusios tarpkult?rin?s kompetencijos ir užsienyje ?gaut? profesini? geb?jim?.

„COMPASS“ kompetencijos žem?lapio privalumas yra tas, kad geb?jim? ?vertinimo variantais galima suformuluoti su konkre?ia kompetencija susijusius mokymosi tikslus ir šitaip papras?iau nustatyti, kurios kompetencijos sritys turi b?ti ypa? akcentuojamos bei akivaizdžiai parodyti bei dokumentuoti ?gyt? kompetencij?.

Ar praktikos užsienyje pasiekimai gali b?ti užskaityti siekiant diplomo, turi b?ti suderinta nustatant mobilumo projekto mokymosi tikslus bei turin? tarp siun?ian?iosios ir priiman?iosios organizacij?.

ARBEIT UND LEBEN SYDDANSK ERHVERVSSKOLE Omnia Vocational College European Institute of Social Services Kaunas College 3s research laboratory Zwi?zek Zak?adów Doskonalenia Zawodowego Gerencia Andaluza de Promoción Comunitaria