COMPASS – mikä se on?

COMPASS-menetelmän ideana on strukturoidusti esittää ja dokumentoida osallistujan ulkomaanharjoittelun aikana hankkimat ammatilliset valmiudet ja interkulttuuriset kompetenssit. Vaihto-ohjelmaan osallistuvat osapuolet (lähettävä yksikkö, vaihto-ohjelmaan osallistuja ja vastaanottava yksikkö) voivat päättää sisällöistä ja oppimistavoitteista ja tehdä näkyväksi ulkomaanoleskelun aikana hankittu kompetenssin kasvu keskinäisessä vuoropuhelussa 5-vaiheisessa prosessissa.

Perustana toimii ”COMPASS-kompetenssikartta”. Eri toiminta-alueille viittaavien pdf ”osaamistasokuvauksien” avulla voidaan esittää kompetenssiprofiileja ja niiden muutoksia.

http://www.international2.ots.dk/Vaihto-ohjelmaan osallistujat saavat COMPASS-tietokantaan e-portfolion, johon he voivat kuvata ulkomailla kerätyt oppimissuorituksensa. Nämä esitetään taitojen lisääntymisenä lisäksi ”kompetenssitutkassa”.

COMPASS-menetelmän lisäarvo perustuu siihen, että se havainnollistaa ulkomailla hankittujen henkilökohtaisten, sosiaalisten ja interkulttuuristen kompetenssien sekä ammatillisten valmiuksien välisen keskinäisen vaikutussuhteen niin, että myös epävirallisten yhteyksien oppimissuoritukset voidaan ottaa ulkomaanharjoittelun arvioinnissa huomioon.

  • Lähettävät organisaatiot saavat välineen, jolla vaihto-ohjelmaan osallistujien kompetenssiprofiili voidaan tehdä näkyväksi ja oppimistavoitteet voidaan määritellä, mikä helpottaa sopivan yrityksen valintaa harjoittelua varten. valintaa.
  • Vastaanottavat yksiköt saavat hyvissä ajoin tietoa vaihto-ohjelmaan osallistujan ammatillisesta pätevyydestä, vieraiden kielten taidosta, henkilökohtaisista ja sosiaalisista taidoista sekä osallistujan odotuksista harjoittelua kohtaan.
  • Vaihto-ohjelmaan osallistujat voivat osallistua aktiivisesti oman ulkomaanharjoittelunsa oppimistavoitteiden määrittämiseen ja oppimissuorituksien esitykseen sekä saada havainnollisen näytön saavutetusta kompetenssin kasvusta.

COMPASS: Konseptin taustaa

Oppimissuoritusten kompetenssiperusteinen näyttö?

Maailmamme muuttuu monmuotoisemmaksi: Uudet mediat ovat nopeuttaneet kommunikaatiota ja maailmanlaajuista tietojenvaihtoa viime vuosina valtaisasti. Tämä kehitys asettaa ihmisille monimutkaisia vaatimuksia. Monilla työ- ja elämänaloilla ihmisten täytyy kyetä sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin.

Tätä kykyä, kykyä arvioida erilaisia tilanteita ja toimia sopivasti, kutsutaan kompetenssiksi. On kyse oma tiedon, kykyjen, arvojen ja asenteiden samanaikaisesta, tilanteen määrittelemästä käytöstä niin, että vastaantulevat haasteet, asetetut tehtävät ja esiintulevat ongelmat voidaan ratkaista itsenäisesti ja menestyksekkäästi.

Siksi oppimissuoritusten kompetenssiperusteinen näyttö helpottaa arviointia, miten hyvin nuoret ja aikuiset ovat valmistautuneet yhteiskunnan ja työelämän haasteisiin.

Mikä on COMPASS-menetelmän kompetenssikäsitys?

Ulkomaanharjoittelut tarjoavat hyvän oppimisympäristön lähtömaassa hankittujen tietojen, taitojen ja kykyjen käyttämiseksi toisenlaisessa sosiokulttuurisessa ympäristössä. Näin ollen on COMPASS-menetelmän tavoitteiden mukaista havainnollistaa keskinäinen vastavuoroinen suhde ammatillisten ja interkulttuuristen kompetenssien välillä, jotka on hankittu ulkomaanharjoittelun aikana.

COMPASS määrittelee kompetenssin kyvyksi kommunikoida sosiokulttuurisesti erilaisessa ympäristössä, kyvyksi tulla toimeen ja toimia tuloshakuisest selvitäkseen menestyksekkäästi asetetuista ammatillisista tehtävistä tai esiintulevista arkipäivän tilanteista.

Tämä käsitys perustuu sisällöllisesti OECD:n DeSeCo-tutkimuksen kompetenssikäsitykseen, joka erottaa ydinkompetensseja kolmelta osa-alueelta, jotka ovat toistensa kanssa vastavuoroisessa suhteessa.

a) Kyky käyttää tehokkaasti medioita, apuvälineitä ja työkaluja (esim. informaatioteknologioita tai kieltä) soveltaakseen niitä omiin tarkoituksiin ja kyetäkseen käyttämään niitä vuorovaikutuksessa.

b) Kyky kanssakäymiseen eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa ja sopeutumiskyky sosiaalisesti heterogeenisissa ryhmissä.

c) Kyky ottaa vastuu omaan elämään liittyvistä asioista ja kyky itsenäiseen toimintaan suuremmassa viitekehyksessä.

COMPASS-kompetenssikartta perustuu tähän kompetenssikäsitykseen ja määrittelee transnationaalisille vaihto-ohjelmille ”osaamistasokuvauksia”, jotka kuvailevat tasoittain kommunikaatiokyvyn vieralla kielellä, ammatilliset valmiudet sekä toimeentulo- ja sopeutumiskyvyn kulttuurisesti erilaisessa ympäristössä.

ARBEIT UND LEBEN SYDDANSK ERHVERVSSKOLE Omnia Vocational College European Institute of Social Services Kaunas College 3s research laboratory Zwi?zek Zak?adów Doskonalenia Zawodowego Gerencia Andaluza de Promoción Comunitaria