Kas yra COMPASS?

Proced?ros COMPASS esm? – strukt?riškai pavaizduoti ir dokumentuoti dalyvi? užsienio praktikoje ?gytus profesinius geb?jimus ir tarpkult?rin? kompetencij?. Mobilumo projekte dalyvaujantys partneriai (siun?ian?iosios organizacijos, mobilumo programos dalyviai ir priiman?iosios organizacijos) bendraudami penkiais žingsniais gali nustatyti mokymosi turin? ir tikslus bei parodyti užsienyje ?gyt? kompetencij?.

Proced?ros pagrindas yra COMPASS kompetencijos žem?lapis. Vadovaujantis ?vairioms veiklos sritims priskirtais geb?jim? ?vertinimo variantais, galima apib?dinti kompetencijos profilius ir juos tikslinti.

http://www.international2.ots.dk/Mobilumo projekto dalyviams COMPASS duomen? baz?je suteikiamas elektroninis portfelis, kuriame galima aprašyti savo pasiekimus užsienyje, kurie papildomai kaip ?gauta kompetencija vaizduojami kompetencijos radarais.

COMPASS proced?ros privalumas yra tas, kad paryškinamas tarpusavio ryšys tarp užsienyje ?gytos asmenin?s, socialin?s ir tarpkult?rin?s kompetencijos bei profesini? geb?jim?, tod?l gali b?ti vertinami ir neformal?s praktikos užsienyje kandidat? pasiekimai.

  • Siun?ian?iosios organizacijos ?gauna galimyb? matyti mobilumo projekto dalyvi? kompetencijos profilius ir suderinti mokymosi tikslus, taigi šitaip palengvinama praktikai tinkamos ?mon?s paieška.
  • Priiman?iosios organizacijos pakankamai anksti gauna informacij? apie mobilumo projekto dalyvi? profesin? kvalifikacij?, užsienio kalb? žinias, asmenin? bei socialin? kompetencij? ir su praktika susijusius j? l?kes?ius.
  • Mobilumo projekto dalyviai turi galimyb? aktyviai dalyvauti derinant j? praktikos užsienyje tikslus ir pateikiant mokymosi pasiekimus bei gauna informatyv? ?gytos kompetencijos patvirtinim?.

COMPASS koncepcija:

Kam reikalingas mokymosi rezultat? ?vertinimas pagal kompetencijos sritis?

M?s? pasaulis tampa ?vairiapusiškesnis – per pastaruosius metus naujos technologijos ypa? paspartino pasaulin? informacijos sklaid?. Ši raida kelia mums sud?tingus reikalavimus. Daugelyje gyvenimo ir darbo sri?i? šiandien privalome geb?ti prisitaikyti prie kintan?i? aplinkybi?.

Geb?jimas ?vertinti skirtingas situacijas ir tinkamai ? jas reaguoti yra vadinamas kompetencija. Reikia sugeb?ti taip pasinaudoti savo žiniomis, geb?jimais, vertyb?mis ir nuostatomis, kad b?t? galima s?kmingai savarankiškai spr?sti kylan?ias problemas, pateiktas užduotis ir atsiradusius išš?kius.

Su konkre?ia kompetencija susietas mokymosi rezultat? patvirtinimas leidžia ?vertinti,kaip jaunimas ir suaugusieji pasireng? socialiniams bei profesiniams išš?kiams.

Koks kompetencijos suvokimas taikomas projekte COMPASS?

Praktika užsienyje suteikia ger? galimyb? kitoje socialin?je ir kult?rin?je aplinkoje pritaikyti savo gimtin?je sukauptus geb?jimus, žinias ir patirt?. COMPASS proced?ros tikslas – paryškinti per praktik? užsienyje ?gyt? profesin? ir tarpkult?rin? kompetencij?.

Tod?l projekte COMPASS kompetencija apib?dinama, kaip geb?jimas bendrauti, orientuotis ir siekti rezultat? kitokioje socialin?je ir kult?rin?je aplinkoje ir šitaip spr?sti profesines bei kasdienio gyvenimo užduotis.

Ši samprata paimta iš TEBIPO atliktos DeSeCo studijos kompetencijos apibr?žimo, kuris kompetencij? skirsto ? tris tarpusavyje susijusias sritis:

a) geb?jimas efektyviai naudoti medijas, pagalbines priemones ir ?rankius (pvz., informacines technologijas ar kalb?) ir pritaikyti juos savo tikslams;

b) geb?jimas bendrauti su ?vairi? kult?r? žmon?mis ir integruotis ? ?vairialypes grupes;

c) geb?jimas prisiimti atsakomyb? už gyvenimo raid? ir savarankiškai veikti platesniu kontekstu.

COMPASS kompetencijos žem?lapis parengtas vadovaujantis šia kompetencijos samprata ir jame pateikiami tarptautini? mobilumo projekt? geb?jim? ?vertinimo variantai, kuriais parodomi geb?jimai bendrauti užsienio kalba, taikyti profesines žinias ir orientuotis kitokios kult?ros aplinkoje bei integruotis ? j?.

ARBEIT UND LEBEN SYDDANSK ERHVERVSSKOLE Omnia Vocational College European Institute of Social Services Kaunas College 3s research laboratory Zwi?zek Zak?adów Doskonalenia Zawodowego Gerencia Andaluza de Promoción Comunitaria