Czym jest COMPASS?

Idea metody COMPASS polega na strukturalnym przedstawieniu i udokumentowaniu uzyskanych przez uczestników zawodowych umiej?tno?ci i mi?dzykulturowych kompetencji podczas praktyki za granic?. W 5 krokach uczestnicz?cy w projekcie mobilno?ci partnerzy (organizacja oddelegowuj?ca, uczestnicy projektu mobilno?ci i organizacja podejmuj?ca) mog? na zasadzie dialogu uzgodni? tre?ci i cele szkolenia oraz zademonstrowa? uzyskany za granic? dodatkowy przyrost kompetencji.

Podstaw? jest „Karta Kompetencji COMPASS“. Na podstawie „Opisów umiej?tno?ci“, przyporz?dkowanych ró?nym polom dzia?ania, mo?na zobrazowa? profile kompetencji i ich zmiany.

http://www.international2.ots.dk/Uczestnicy i uczestniczki projektu mobilno?ci otrzymuj? w bazie danych COMPASS E-Portfolio, w którym mog? opisa? osi?gni?cia uzyskane podczas szkolenia za granic?, które dodatkowo przedstawiane s? jako wzrost kompetencji w „Radarze kompetencji“.

Dodatkowa warto?? metody COMPASS polega na tym, aby uwidoczni? relacje mi?dzy uzyskanymi za granic? indywidualnymi, spo?ecznymi i mi?dzykulturowymi kompetencjami oraz zawodowymi umiej?tno?ciami, tak, aby tak?e nieformalnie uzyskane osi?gni?cia szkoleniowe mog?y wp?yn?? na ocen? praktyki zagranicznej.

  • Organizacje oddelegowuj?ce otrzymuj? instrument, za pomoc? którego mo?na zaprezentowa? profil kompetencji uczestnika/uczestniczki projektu mobilno?ci i uzgodni? cele szkolenia, co u?atwia wybór odpowiedniego zak?adu, w którym odb?dzie si? praktyka.
  • Organizacje podejmuj?ce otrzymuj? wcze?niej informacje o zawodowych kwalifikacjach, znajomo?ci j?zyków obcych, kompetencjach personalnych i spo?ecznych uczestnika projektu mobilno?ci oraz jego oczekiwaniach wobec praktyki.
  • Uczestnicy/-niczki projektu mobilno?ci mog? bra? aktywny udzia? w uzgadnianiu celów szkolenia podczas ich praktyki zagranicznej, jak i w zaprezentowaniu uzyskanych wyników oraz otrzymuj? jednoznaczne potwierdzenie uzyskanych kompetencji.

COMPASS: T?o koncepcji

Dlaczego potwierdzenie wyników szkolenia w odniesieniu do kompetencji?

Nasz ?wiat jest wszechstronny: nowe media masowo przyspieszy?y komunikacj? i wymian? informacji na ca?ym ?wiecie. Rozwój ten stawia cz?owiekowi z?o?one wymagania. W wielu dziedzinach zawodowych i ?yciowych ludzie musz? by? dzi? w stanie dopasowa? si? do zmieniaj?cych si? okoliczno?ci.

Umiej?tno?? oceny ró?nego rodzaju sytuacji i odpowiedniego dzia?ania okre?lana jest jako kompetencja. Chodzi o umiej?tno?? takiego zastosowania w?asnej wiedzy, zdolno?ci, warto?ci i postaw we wspólnym dzia?aniu, aby pojawiaj?ce si? wyzwania, wyznaczone zadania i wynikaj?ce z nich problemy rozwi?zywa? samodzielnie i z sukcesem.

Potwierdzenie wyników szkolenia w odniesieniu do kompetencji u?atwia przy tym ocen?, jak dobrze m?odzie? i doro?li przygotowani s? na wyzwania stawiane przez spo?ecze?stwo i prac? zawodow?.

Jakie poj?cie kompetencji preferuje COMPASS?

Praktyki zagraniczne oferuj? dobre pole do nauki w celu zastosowania wiedzy, do?wiadcze? i umiej?tno?ci uzyskanych w kraju pochodzenia w innym socjokulturowym ?rodowisku. Odpowiednio do tego COMPASS stawia sobie za cel podkre?lenie wzajemnej relacji mi?dzy zawodowymi a mi?dzykulturowymi kompetencjami, które uzyskiwane s? podczas praktyki zagranicznej.

COMPASS definiuje kompetencj? jako zdolno?? komunikowania si?, orientowania i dzia?ania z nastawieniem na wynik w spo?ecznie i kulturowo odmiennym ?rodowisku, w celu pozytywnego poradzenia sobie z zawodowymi zadaniami lub pojawiaj?cymi si? sytuacjami dnia codziennego.

Rozumienie to jest pod wzgl?dem tre?ci wyprowadzone z definicji kompetencji Badania DeSeCo OECD, które dzieli kluczowe kompetencje na trzy zakresy, które s? ze sob? we wzajemnej relacji:

a) umiej?tno?? efektywnego zastosowania mediów, ?rodków pomocniczych lub narz?dzi (np.: technologii informacyjnej lub j?zyka) w celu dopasowania ich do w?asnych celów i ich umiej?tnego interaktywnego wykorzystania.

b) umiej?tno?? wspó?dzia?ania z lud?mi z ró?nych kultur i integracji wewn?trz spo?ecznie zró?nicowanej grupy

c) umiej?tno?? przej?cia odpowiedzialno?ci za kszta?towanie ich ?ycia i samodzielnego dzia?ania w szerszym kontek?cie.

Karta Kompetencji COMPASS preferuje takie rozumienie poj?cia kompetencji i definiuje dla trans-narodowych projektów mobilizacji „Opisy umiej?tno?ci“, które wed?ug poziomów opisuj? zdolno?? komunikacji w j?zyku obcym, zastosowanie zawodowych umiej?tno?ci oraz orientacji i integracji w odmiennym kulturowo ?rodowisku.

ARBEIT UND LEBEN SYDDANSK ERHVERVSSKOLE Omnia Vocational College European Institute of Social Services Kaunas College 3s research laboratory Zwi?zek Zak?adów Doskonalenia Zawodowego Gerencia Andaluza de Promoción Comunitaria